Saturday, June 22, 2013

Shesh naag nahi hote ab

Shesh naag nahi hote ab
duniya me saap bhaut ho gaye hai
vaise hai ab...............